Chính phủ sửa hàng loạt quy định về bất động sản, chứng khoán

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết của Chính phủ có nội dung đã đi vào hoạt động hồ sơ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 vài luật liên quan đất đai, thi công, nhà ở và Luật Chứng khoán sửa đổi.

Các luật liên quan đến BĐS phải trình Chính phủ tham khảo ở phiên họp tháng 10/2017 để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

Theo đây, Chính phủ yêu cầu, đối có 1 vài dự án luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, thi công, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, 1 vài bộ đã có yêu cầu thi công dự án luật, đã đi vào hoạt động hồ sơ trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Tư pháp.

Các bộ đã có báo cáo kết quả rà soát nhưng chưa lập yêu cầu thi công dự án luật hoặc chưa có báo cáo, khẩn trương đã đi vào hoạt động yêu cầu thi công dự án luật, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ tham khảo ở phiên họp tháng 10/2017 để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

Đối có 1 vài luật cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ có dự án Luật Quy hoạch trình Quốc hội khóa 14 thông qua ở Kỳ họp thứ 4 theo Danh mục Bộ Tư pháp báo cáo ở Phiên họp Chính phủ tháng 6/2017 chưa được sửa đổi, bổ sung ở dự thảo Luật Quy hoạch, yêu cầu 1 vài bộ chủ trì, chủ động phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, lập yêu cầu thi công từng dự án luật hoặc dự án luật sửa đổi, bổ sung 1 vài luật thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ thông qua yêu cầu thi công 1 vài Luật để yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh bổ sung vào Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2018, bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng bộ có dự án Luật Quy hoạch.

Đối có Luật chứng khoán (sửa đổi), Chính phủ thông qua 1 vài chính sách bán hàng và yêu cầu thi công dự án Luật theo Báo cáo yêu cầu thi công dự án Luật của Bộ Tài chính, nhằm sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung, chính sách bán hàng, cung cấp yêu cầu của thực tiễn cũng như sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển phân khúc chứng khoán trở thành kênh huy động, dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Chính phủ yêu cầu việc thi công dự án Luật cần chú tâm đến nhân tố an toàn của phân khúc chứng khoán, bảo đảm cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và 1 vài cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, đã đi vào hoạt động yêu cầu thi công dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp lập yêu cầu của Chính phủ bổ sung dự án Luật này vào Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2018, trình Quốc hội tham khảo, thông qua vào năm 2019.

Cùng có đây, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh và 1 vài nội dung căn bản của dự thảo Luật. Phạm vi điều chỉnh của Luật cần đã đi vào hoạt động theo hướng Luật Cạnh tranh là Luật điều chỉnh chung về tranh đua, bao gồm 1 vài hành vi tranh đua không lành mạnh, làm căn cứ để 1 vài luật chuyên ngành cụ thể hóa hành vi tranh đua không lành mạnh, có tính đến nhân tố đặc biệt trong từng lĩnh vực; đồng thời tiếp tục rà soát, bảo bảm tính thống nhất giữa Luật Cạnh tranh có 1 vài luật liên quan khác. Không quy định về việc thành lập cơ quan quản lý tranh đua thuộc Chính phủ trong dự thảo Luật.

Cũng trong nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu tăng cường lấy ý kiến, đối thoại có công ty 1 vài Bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu kỹ kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh và kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, chủ động đề xuất bãi bỏ 1 vài điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, không thích hợp; tăng cường lấy ý kiến, đối thoại có công ty, hiệp hội để tạo sự đồng thuận, tính minh bạch trong việc ban hành 1 vài điều kiện đầu tư kinh doanh.

Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339