Hà Nội bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017

HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục một vài dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Theo đây, HĐND TP. Hà Nội quyết nghị bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017, có qui mô là 530,7 ha. Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính toán trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua.

Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo công đoạn đầu tư, bảo đảm bố trí đủ chi phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2017.

HĐND Thành phố cũng thống nhất bổ sung danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, có qui mô 116 ha.

Ngoài ra, HĐND Thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 có qui mô 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có qui mô 14,35 ha ở Danh mục một vài công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/