Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất mới trong quý 2/2019

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đã đi vào vận hành thể chế kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa.Cùng có khung giá đất mới, trong quý 1/2019 Chính phủ sẽ thông qua đề án đã đi vào vận hành thể chế quản lý đất công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.

Theo đó, Chính phủ xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 11, trong đây có những nội dung quan trọng như: Chính phủ giao những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt việc hỗ trợ và phát triển công ty đến năm 2020, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh đua quốc gia.

Đối có những nhiệm vụ rõ ràng, cấp thiết, thích hợp có nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW, không thi công thêm đề án, cần tổ chức triển khai ngay, bảo đảm thực hiện kịp thời và có hiệu quả.

Tiếp tục đã đi vào vận hành thể chế về có, phát triển những thành phần kinh tế, những loại hình công ty, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu kỹ, ban hành và trình ban hành những văn bản quy phạm pháp luật giải đáp thi hành Luật Hỗ trợ công ty nhỏ và vừa trong năm 2017 – 2018; thi công chính sách bán hàng hỗ trợ những công ty, hợp tác xã; thi công đề án đã đi vào vận hành thể chế quản lý đầu tư công;…

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan đã đi vào vận hành thể chế, cơ chế thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại công ty nhà nước, tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, bảo đảm quản lý nghiêm ngặt và sử dụng hiệu quả tài sản công…

Đáng chú tâm, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh thi công khung giá đất trình Chính phủ ban hành trong quý 2/2019. Xây dựng đề án đã đi vào vận hành thể chế quản lý đất công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, trình Chính phủ trong quý 1/2019.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan thi công, đã đi vào vận hành đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức sắp xếp lại hệ thống những đơn vị sự nghiệp công lập.

Về đã đi vào vận hành thể chế phát triển đồng bộ những nhân tố phân khúc và vận hành thông suốt những loại hình phân khúc, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan nghiên cứu kỹ, đã đi vào vận hành cơ chế, chính sách bán hàng nâng cao hiệu quả vận hành của những phân khúc: vốn, chứng khoán, chuyển nhượng nợ, bảo hiểm, dịch vụ kế toán, kiểm toán, giải đáp thuế, thẩm định giá; đã đi vào vận hành hệ thống pháp luật về giá; nghiên cứu kỹ thi công và đã đi vào vận hành chính sách bán hàng pháp luật về thuế tài sản, nhất là về nhà đất; chính sách bán hàng tài chính về đất đai theo hướng ổn định, công khai, minh bạch và công bằng…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan nghiên cứu kỹ ban hành cơ chế, chính sách bán hàng gắn phát triển kinh tế – xã hội có phát triển bền vững, triển khai chiến lược tăng trưởng xanh. Hoàn thiện thể chế về quy hoạch, đã đi vào vận hành dự án Luật Quy hoạch và trình Quốc hội thông qua năm 2017. Nghiên cứu thi công đề án về thể chế liên kết vùng, chuẩn bị trình Chính phủ trong năm 2019 – 2020. Hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế độc đáo, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 tháng 10/2017…

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan rà soát, cơ cấu lại bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương và quan hệ giữa Chính phủ có chính quyền địa phương.


Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm