Nhìn lại “liều thuốc đặc trị” nợ xấu vừa được kê đơn

Nghị quyết thí điểm 1 số chính sách phân phối hàng về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của một vài tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng như “liều thuốc đặc trị”, giúp làm tan cục máu đông nợ xấu.

Nghị quyết này được thực hiện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/8/2017, áp dụng cho một vài khoản nợ xấu xác định trước ngày 15/8/2017.

Nợ xấu quy định ở Nghị quyết này được xác định gồm một vài khoản nợ đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức giao dịch, xử lý nợ xấu và được xác định theo quy định ở Phụ lục được xác định theo: (1) vận hành phát sinh nợ xấu; (2) xác định theo giải pháp định lượng; (3) xác định theo giải pháp định tính; (4) xác định trong trường hợp bạn có từ hai khoản nợ trở lên. Việc xác định nợ xấu theo quy định Phụ lục 1 có thể được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo và có thể sửa đổi.

Theo phân tích của người viết, Nghị quyết có 5 điểm đáng lưu ý được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các vướng mắc, trong đó có sự phân rõ về nợ xấu và tài sản bảo đảm để có các quy định cụ thể để xứ lý, cụ thể:

Thứ nhất, việc xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng được thực hiện qua tổ chức mà Nhà nước có 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (tổ chức giao dịch, xử lý nợ xấu).

Thứ hai, qui định mua, phân phối nợ xấu là mua bằng giá trị định giá (của tổ chức định giá độc lập), sau đó xử lý, phân phối, thu hồi nợ và phân chia giá trị còn lại sau khi trừ giá mua và một vài giá thành xử lý. Thứ tự ưu tiên chi trả khi xử lý tài sản là: Chi phí bảo quản và thu giữ, giá thành xử lý, sau đó đến chi trả nghĩa vụ bảo đảm, sau đó đến nghĩa vụ thuế và cuối cộng là một vài nghĩa vụ khác không có bảo đảm.

Thứ ba, quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được quy định cụ thể hơn về điều kiện áp dụng và trách nhiệm phối hợp của cơ quan chính quyền địa phương trong quá trình thu giữ tài sản để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhằm chắc chắn bên xử lý thực hiện thực quyền của mình trên thực ở. Đây là quy định cụ thể và tháo gỡ các vướng mắc giai đoạn này trong việc thu giữ tài sản bảo đảm của bên xử lý nợ.

Thứ tư, áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm ở Tòa án theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có thời hạn không quá 1 tháng kể từ ngày thụ lý (cấp sơ thẩm và phúc thẩm) và sẽ ra chọn lọc xét xử (Điều 318) và sẽ do 1 thẩm phán giải quyết (Điều 65).

Thứ năm, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được quy định định thể hướng xử lý đối có đặc điểm từng loại tài sản nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian qua.Luật sư Trần Đức Phượng

Trong đó, đối có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất, tài sản gắn liền có đất hình thành trong tương lai thì bên mua được quyền nhận thế chấp, đăng ký thế chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ đã mua. Tháo gỡ các vướng mắc việc xóa thế chấp hay đăng ký thế chấp giai đoạn này buộc phải xử lý xong nợ mới giải quyết giao dịch bảo đảm.

Đối có dự án BDS, khi có đủ 4 điều kiện là dự án được phê duyệt; có chọn lọc giao đất, cho thuê đất; không có tranh chấp đã được thụ lý hoặc đang giải quyết ở Tòa án hoặc không đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án; không có chọn lọc thu hồi dự án, thu hồi đất thì bên nhận giao dịch dự án được kế thừa một vài quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án và áp dụng một vài thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án.

Việc kê biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án không bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác, trường hợp thi hành bản án, chọn lọc về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và trường hợp có sự chấp nhận bằng văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức giao dịch, xử lý nợ xấu.

Việc giao dịch tài sản bảo đảm cho bên mua, bên nhận giao dịch tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được chắc chắn thực hiện.

Tổ chức tín dụng vẫn được quyền phân phối khoản nợ xấu mà khoản nợ xấu đó có tài sản bảo đảm đang bị kê biên cho tổ chức giao dịch, xử lý nợ xấu, công ty có tính năng kinh doanh mua, phân phối nợ.

Hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự, sau khi đã đi vào hoạt động một vài thủ tục xác định chứng cứ và xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án, cơ quan áp dụng tố tụng có trách nhiệm hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, trường hợp Nghị quyết này không có quy định thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị quyết này và luật khác về cộng 1 vấn đề về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, thì quy định của Nghị quyết được áp dụng.

Nghị quyết cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, một vài Ủy ban của Quốc hội, một vài Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết, giao cho Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội, Tòa án và Viện kiểm sát tổ chức thực hiện và giải đáp ápp dụng thống nhất pháp luật.

Nhìn chung, có một vài quy định mới, vượt trội của Nghị quyết cho thấy Quốc hội đã có các quy định kịp thời tháo gỡ các gặp khó, bất cập để đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu ở một vài tổ chức tín dụng, khơi thông nguồn vốn phát triển, đưa nhiều tài sản đang bị đóng băng giai đoạn này vào vận hành sản xuất – kinh doanh.

Việc xác định nợ xấu ở Nghị quyết này bao gồm một vài khoản nợ đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức giao dịch, xử lý nợ xấu; được hình thành trước ngày 15/8/2017 và phải được xác định theo quy định ở Phụ lục kèm theo Nghị quyết.

Tuy nhiên, Nghị quyết này cũng còn vài điểm cần phải giải đáp và quy định rõ. Cụ thể:

Việc xác định nợ xấu theo quy định ở Phụ lục căn cứ theo 4 điều: (1) vận hành phát sinh nợ xấu; (2) xác định theo giải pháp định lượng; (3) xác định theo giải pháp định tính; (4) xác định trong trường hợp bạn có từ hai khoản nợ trở lên. Với một vàih xác định nợ xấu này này chỉ cần 1 trong 4 quy định của Phụ lục, chưa có quy định về định lượng số tiền nợ xấu, nên rất dễ dẫn đến ôm đồm nhiều khoản mục nợ xấu, chưa chú trọng ưu tiên vào các khoản nợ xấu lớn đang rất cần ưu tiên.

Việc xác định nợ xấu phải xác định trước ngày 15/8/2017, trong khi đó, việc tổ chức thực hiện và phải đã đi vào hoạt động một vài giải đáp, điều đó cho thấy khối lượng công việc và các gặp khó trong việc thống kê, xác định nợ xấu co thể không kịp thời hạn.

Với quy định ở Điều 5 của Phụ lục trong việc xác định nợ xấu là trường hợp bạn có từ hai khoản nợ trở lên ở 1 hoặc nhiều tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mà có 1 khoản nợ bất kỳ được xác định là nợ xấu theo quy định ở Điều 3 (nợ dưới nguyên tắc – từ nhóm 3), Điều 4 của Phụ lục này, thì tất cả một vài khoản nợ còn lại cũng được xác định là nợ xấu. Quy định này có thể sẽ dẫn đến không ít tổ chức tín dụng rất dễ bị áp dụng theo điều này do các vi phạm trong thời kỳ vừa qua, cũng làm khối lượng nợ xấu cần xử lý phát sinh sẽ rất nhiều, dễ dẫn đến nhầm lẫn việc xử lý nợ xấu có việc tái cơ cấu một vài tổ chức tín dụng.

Cần sớm ban hành văn bản giải đáp chi tiết nghị quyết xử lý nợ xấuLuật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLaw

Trước khi Nghị quyết này được thông qua, trong quá trình xử lý nợ xấu vẫn còn tồn ở 1 số gặp khó, vướng mắc, nhất là trong bối cảnh nợ xấu có nguy cơ tăng trở lại. Vẫn còn 1 số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, chủ động thực hiện một vài giải pháp xử lý nợ xấu, đặc biệt là một vài giải pháp tháo gỡ gặp khó, vướng mắc về đã đi vào hoạt động hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm, thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm.

Quá trình xét xử, thi hành án có nhiều thủ tục phức tạp, kéo dài khiến cho việc xử lý nợ xấu thông qua tòa án rất chậm, chưa hiệu quả, nhiều khoản nợ xấu ở một vài tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt có liên quan đến một vài vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố nên thời gian giải quyết bị kéo dài.

Trong khi đó, cơ chế, chính sách phân phối hàng về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm còn bất cập, gây nhiều gặp khó trong việc xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản (VAMC); thiếu cơ chế, chính sách phân phối hàng khuyến khích một vài nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự xử lý tài sản bảo đảm và giao dịch nợ xấu; phân khúc giao dịch nợ chậm phát triển, …

Do đó, đó là Nghị quyết thí điểm có tính đặc biệt giải quyết khoản nợ xấu phát sinh bất thường trong thời gian vừa qua. Nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu quy định cụ thể về một vài giải pháp xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng; nâng cao vai trò, năng lực của VAMC.

Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ tháo gỡ nút thắt, hỗ trợ cho xử lý tài sản thế chấp cầm cố thuận lợi hơn, minh bạch hơn, chứ không phải để xóa nợ xấu ngân hàng.

Nghị quyết xử lý nợ xấu có mặt tích cực là ngân hàng được chủ động trong việc thu hồi nợ xấu, nhưng có thể sẽ nảy sinh nhiều đơn thưa kiện từ phía bạn. Bởi sẽ có bạn tiếc của và phủ nhận tất cả quá trình thông báo nợ xấu mà ngân hàng đã thực hiện.

Nghị quyết cũng cần phải làm rõ việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thu giữ, xử lý tài sản (như trường hợp nhân viên ngân hàng vi phạm trình tự, thủ tục hoặc làm mất mát, hư hỏng tài sản của người vay hoặc người thứ ba liên quan) mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để thực hiện tốt và hiệu quả Nghị quyết này, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần ban hành một vài văn bản giải đáp chi tiết Nghị quyết xử lý nợ xấu.

Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/mat-bang-du-an-masteri-an-phu-quan-2/