Bộ Xây dựng nêu 7 sai phạm của Hà Nội trong phát triển nhà ở xã hội

Tại Kết luận thanh tra vừa được ban hành, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và 1 vài sở ngành có liên quan tổ chức kiểm điểm, rút bí kíp đối có tổ chức, cá nhân để xảy ra 1 vài tồn ở trong thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ở TP. Hà Nội.Việc ra mắt tài liệu, công khai chương trình, kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt ở Hà Nôị chưa đúng quy định. ảnh minh họa: H.Anh.

Theo đây, trong văn bản số 457/KL-TTr ngày 1/9/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận Thanh tra về việc thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận chấp nhận có kết quả Thanh tra ngày 23/8/2017 của đoàn Thanh tra và yêu cầu UBND TP. Hà Nội chấn chỉnh, khắc phục, xử lý 1 số tồn ở chính.

Cụ thể, theo Thanh tra Bộ Xây dựng, việc lập và phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội đến năm 2020 hướng đến 2030 chưa đầy đủ nội dung, chưa cung cấp yêu cầu theo Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc ra mắt tài liệu, công khai chương trình, kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt chưa đúng quy định ở Điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục thi công chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Việc công khai tài liệu về quy mô đất dành để phát triển nhà ở xã hội chưa đúng quy định ở Điều 56 Luật nhà ở 65/2014/QH13.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng cho biết, Hà Nội chưa bố trí quỹ đất và quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội cho thuê quy định ở khoản 2, Điều 54 Luật nhà ở 65/2014/QH13.

Cũng theo Thanh tra Bộ Xây dựng, TP. Hà Nội chưa bố trí vốn thông qua quỹ đầu tư phát triển để đầu tư cho 1 vài dự án phát triển nhà ở khác, ngoài dự án nhà ở tái an cư; Chưa theo dõi tổng hợp số liệu đầy đủ dẫn đến thiếu số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; Một số chỉ tiêu phát triển nhà ở chưa được thống kê, chưa phân tích, 1 số chỉ tiêu chưa đạt so có Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, việc thống kê phân tích thực trạng, nhu cầu và mức độ cung cấp nhu cầu trên thực ở đối có nhà ở công nhân, sinh viên, người lương thấp, tái đinh cư, thương mại chưa chính xác, chưa cụ thể, chưa đầy đủ.

Với các sai phạm này, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND đô thị Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và 1 vài Sở ngành liên quan tổ chức sơ kết phân tích việc thực hiện chương trình, kế hoạch, rà soát, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu chưa được khảo sát, thống kê đúng thực ở thực trạng, chưa thích hợp có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để phê duyệt điều chỉnh bổ sung.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu phải ra mắt ở cổng tài liệu điện tử của UBND TP và Sở Xây dựng về nội dung chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; công khai quy mô đất dành để phát triển nhà ở xã hội; Bố trí quỹ đất, nguồn vốn ngân sách địa phương đầy đủ để thi công nhà ở xã hội, sinh viên, công nhân và nhà ở cho hộ nghèo nhằm thực hiện 1 vài chỉ tiêu theo Quyết định số 996/QĐ-TTg; Tổ chức kiểm điểm, rút bí kíp đối có tổ chức, cá nhân để xảy ra 1 vài tồn tạo đã nêu trong Báo cáo kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra mắt Kết luận thanh tra.


Duanmasterianphu.com – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339