Hà Nội yêu cầu chấm dứt cho thuê, mượn, liên doanh liên kết nhà đất công ​ ​

Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo một vài đơn vị thuộc thành phố phải chấm dứt ngay việc cho thuê, cho vay, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối có một vài cơ sở nhà, đất công.

Người đứng đầu UBND thành phố Hà Nội đề nghị một vài đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc có nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về Quy chế tài chính phục vụ di dời một vài cơ sở gây ô nhiễm môi trường và một vài cơ sở phải di dời theo quy hoạch thi công thành phố.

Bên cạnh đây, một vài đơn vị còn phải thực hiện nộp trọn vẹn số tiền đã thu được từ một vài vận hành nêu trên vào ngân sách nhà nước. Các đơn vị cũng phải tạm dừng một vài thủ tục phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi triển khai Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng hồi tháng 3/2017.

Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, một vài trường hợp phân phối tài sản, giao dịch quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định ở Khoản 2, Mục 4 Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.


Duanmasterianphu.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339