Phải công khai thông tin quy hoạch, giá đất

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ra mắt, công khai rộng 1 số tài liệu nhất định trên trang/cổng tài liệu điện tử, đăng công báo, niêm yết… để người dân thuận lợi tiếp cận.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, đã ra mắt những nội dung căn bản của Luật Tiếp cận tài liệu (có hiệu lực ngày 1-7-2018) ở hội nghị trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4-11.

Luật này được thi công dựa trên quan điểm thể chế hóa chủ trương, chính sách bán hàng của Đảng về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp, bảo đảm quyền được tài liệu của công dân…

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Thoa ra mắt căn bản luật này có quy định những tài liệu mà công dân được tiếp cận, không được tiếp cận và có những tài liệu công dân được tiếp cận có điều kiện.

Theo đây, Luật Tiếp cận tài liệu đã quy định rõ những tài liệu mà cơ quan nhà nước phải công khai (khoản 1 Điều 17) để dân biết gồm có:

1. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị ứng dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là 1 bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;

2. Thông tin phổ biến, giải đáp thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách bán hàng đối có những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;

3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối có những vấn đề thuộc thẩm quyền chọn lọc của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

4. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;

5. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối có những chương trình, dự án đầu tư thi công căn bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;

6. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; tài liệu về quản lý, sử dụng những khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng những khoản đâyng góp của nhân dân, những loại quỹ;

7. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; tài liệu về đấu thầu; tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái an cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn;

8. Thông tin về làm việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước ở công ty; báo cáo phân tích kết quả làm việc và xếp loại công ty; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai tài liệu tài chính của công ty và cơ quan nhà nước đại diện chủ có; tài liệu về tổ chức và làm việc của công ty nhà nước,…

Vụ trưởng cũng phân tích khi cơ quan nhà nước chủ động công khai những tài liệu sẽ giảm tải việc cung cấp tài liệu theo đề nghị của công dân, giảm kinh phí hành chính cũng như kinh phí tiếp cận tài liệu cho người dân. Chính vì vậy mà luật cũng quy định: ngoài danh sách những tài liệu phải công khai nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực ở, cơ quan nhà nước chủ động công khai tài liệu khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ (khoản 2 Điều 17)…


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339