Phân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, thi công, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Theo đây, Thủ tướng Chính phủ phân công những cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 nghị định thuộc 4 lĩnh vực đất đai, thi công, bảo vệ môi trường, đầu tư, kinh doanh, sửa đổi; bổ sung 2 chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nhà ở; sửa đổi; bổ sung 22 thông tư của Bộ trưởng thuộc 3 lĩnh vực đất đai, thi công, đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và chi phí cho việc nghiên cứu kỹ, soạn thảo những văn bản, bảo đảm chất lượng và công đoạn để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp nghiêm ngặt có Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thi công kế hoạch soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối có từng văn bản trong Danh mục; phân công trách nhiệm, không ngừng nghỉ đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc thi công, trình văn bản.

Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339