Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đây, kể từ ngày 15/11/2017, việc thực hiện bảo lãnh nhà ở (NƠ) hình thành trong tương lai (HTTTL) sẽ được thực hiện theo một số quy định mới này.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Thông tư số 13/2017/TT-NHNN, bảo lãnh trong phân phối, cho thuê mua NƠ HTTTL (thường được gọi là bảo lãnh NƠ HTTTL) là bảo lãnh ngân hàng (NH), theo đây ngân hàng thương mại (NHTM) cam đoan có bên mua, bên thuê mua (gọi là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận NƠ đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao NƠ cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và một số khoản tiền khác theo hợp đồng (HĐ) mua, thuê mua NƠ đã ký kết cho bên mua. Chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho NHTM.

NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh NƠ HTTTL phải cung cấp hai điều kiện. Một là, trong Giấy phép thành lập và vận hành hoặc ở văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và vận hành của NHTM có quy định nội dung vận hành bảo lãnh ngân hàng. Hai là, không bị cấm thực hiện bảo lãnh NƠ HTTTL trong GĐ bị kiểm soát đặc thù.

Ngân hàng Nhà nước ra mắt công khai danh sách NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh NƠ HTTTL trong từng thời kỳ trên trang tài liệu điện tử của Ngân hàng Nhà nước. NHTM không còn cung cấp quy định về điều kiện nói trên bị loại khỏi danh sách vẫn phải tiếp tục thực hiện một số thỏa thuận, cam đoan đã ký về bảo lãnh NƠ HTTTL cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

NHTM tham khảo, chọn lọc cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có đủ một số điều kiện quy định ở Điều 10 Thông tư 07/2015/TT-NHNN (trừ trường hợp NHTM bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng), và dự án của chủ đầu tư cung cấp đủ một số điều kiện của BDS HTTTL được đưa vào kinh doanh theo quy định ở Điều 55 Luật kinh doanh BDS.

Việc bảo lãnh NƠ HTTTL được thực hiện theo trình tự sau: Căn cứ yêu cầu của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng, NHTM tham khảo, thẩm định và chọn lọc cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư; NHTM và chủ đầu tư ký HĐ bảo lãnh NƠ HTTTL theo quy định ở Điều 56 Luật kinh doanh BDS (HĐ bảo lãnh NƠ HTTTL được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp bảo lãnh quy định ở khoản 11 Điều 3, Điều 14 Thông tư này và nội dung thích hợp có quy định ở Điều 56 Luật kinh doanh BDS; Số tiền bảo lãnh cho 1 dự án NƠ HTTTL tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định ở Điều 57 Luật kinh doanh BDS và một số khoản tiền khác chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn lại cho bên mua theo HĐ mua, thuê mua NƠ đã ký kết khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao NƠ cho bên mua; Thỏa thuận cấp bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trọn vẹn một số cam đoan bảo lãnh cho bên mua hết hiệu lực theo quy định ở Điều 23 Thông tư 07/2015/TT-NHNN).

NHTM phát hành cam đoan bảo lãnh cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐ mua, thuê mua NƠ, trong đây có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc hoàn lại số tiền ứng trước và một số khoản tiền khác cho bên mua khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao NƠ cho bên mua, chủ đầu tư phải gửi cho NHTM HĐ mua, thuê mua NƠ; Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được HĐ mua, thuê mua NƠ, NHTM căn cứ HĐ mua, thuê mua NƠ và thỏa thuận cấp bảo lãnh để phát hành cam đoan bảo lãnh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua.

Cam kết bảo lãnh được phát hành dưới hình thức thư bảo lãnh cho từng bên mua. Thời hạn hiệu lực của cam đoan bảo lãnh được xác định kể từ ngày phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan quy định ở HĐ mua, thuê mua NƠ.


Duanmasterianphu.com – Theo Pháp Luật VN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339