Quy định mới về hệ số K

UBND TP.HCM vừa ban hành quy định mới về hệ số K điều chỉnh giá đất so có bảng giá đất do UBND TP ban hành để tính tiền sử dụng đất khi phân phối nhà ở thuộc có nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất gắn có nhà ở này đối có nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt một số con phố, phố trên địa bàn TP.

Theo đây, đối có nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt một số con phố, phố là nhà ở 1 tầng hoặc nhiều tầng có 1 hộ gia đình hoặc 1 cá nhân sử dụng có địa điểm mặt một số con phố một số con phố và khi phân phối nhà đối có quy mô đất ở của căn nhà sẽ được tính toán và công nhận là đất ở sử dụng riêng (không có phần quy mô sử dụng chung hoặc chồng lấn).

Trường hợp nhà ở 1 tầng hoặc nhiều tầng có nhiều hộ gia đình hoặc nhiều cá nhân sử dụng để ở có địa điểm mặt một số con phố một số con phố thì đối có phần quy mô đất ở do 1 hộ gia đình hoặc 1 cá nhân sử dụng có địa điểm mặt một số con phố một số con phố, đã được ngăn chia riêng biệt (không có phần quy mô sử dụng chung hoặc chồng lấn) và khi phân phối nhà, đối có phần quy mô đất ở này sẽ được tính toán và công nhận là đất ở sử dụng riêng thì phần quy mô nhà, đất do hộ gia đình này hoặc cá nhân này sử dụng được xem là nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt một số con phố, phố.

Đối có nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt một số con phố, phố, nằm trên thửa đất có 1 cạnh hoặc tổng một số cạnh giáp giới mặt một số con phố một số con phố lớn hơn hoặc bằng 3 m thì ứng dụng hệ số K điều chỉnh giá đất là 1 phẩy hai (1,2) lần giá đất do UBND TP quy định và mở phân phối.

Đối có nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt một số con phố, phố, nằm trên thửa đất có 1 cạnh hoặc tổng một số cạnh giáp giới mặt một số con phố một số con phố nhỏ hơn 3 m thì ứng dụng hệ số K điều chỉnh giá đất là 1 (1,0) lần giá đất do UBND TP quy định và mở phân phối.

Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm