Đối tượng áp dụng tiếng Anh là gì

Đối tượng áp dụng trong tiếng Anh là ‘Applicable subjects’, phiên âm /əˈplɪk.ə.bəl ˈsʌb.dʒɪkts/. Nó ám chỉ sự phù hợp, liên quan và khả năng áp dụng, hoặc sự phù hợp với một tình huống cụ thể.

Đối tượng áp dụng tiếng Anh là Applicable objects, phiên âm /əˈplɪk.ə.bəl ɑːb.dʒɪkt/. Hay Subjects of application, là có khả năng được áp dụng, phù hợp hoặc phù hợp để được áp dụng, có sự liên quan, có thể áp dụng cho trường hợp đang xem xét.

Một vài ví dụ các đồ vật có thể áp dụng bằng tiếng Anh:

Ceramic bowl.

Bát sứ.

Plastic toy.

Đồ chơi bằng nhựa.

Wood desk.

Bàn gỗ.

Duplo block.

Khối Duplo

Mobile device (hard case).

Thiết bị di động (hộp cứng).

Một số câu tiếng Anh về đối tượng áp dụng:

Contextual Tabs remain hidden except when an applicable object is selected.

Các tab ngữ cảnh vẫn còn ẩn trừ khi một đối tượng áp dụng được chọn.

The term is properly applied only to fear of objects within the house.

Thuật ngữ này được áp dụng đúng để chỉ nổi lo sợ các đối tượng trong nhà.

In this case, color is applied to the feature depending upon the type of data imported.

Trong trường hợp này, màu được áp dụng cho đối tượng tùy thuộc vào loại dữ liệu đã nhập.

Start with the Audience Overview report, and apply the Sessions with Conversions segment.

Bắt đầu với báo cáo Tổng quan về đối tượng và áp dụng phân đoạn Phiên có chuyển đổi.

Communicate with the buyer to ensure audience targeting is accurately applied to proposal line items.

Liên hệ với người mua để đảm bảo nhắm mục tiêu theo đối tượng được áp dụng chính xác cho mục hàng đề xuất.

We learned to do that for objects, but here, we were aiming to build Olympic trust between people who had never met.

Chúng tôi áp dụng nó cho các đối tượng, Ở đây, chúng tôi đang xây dựng một niềm tin mãnh liệt giữa những người chưa bao giờ gặp.

Bài viết Đối tượng áp dụng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0919.620.880