Sử dụng đúng mục đích tiếng Anh là gì

Sử dụng cho mục đích chính xác trong tiếng Anh được gọi là ‘The right purposeful use’. Đây là việc sử dụng cái gì đó như một mục tiêu hoặc phương tiện để đạt được kết quả mong muốn.

Sử dụng đúng mục đích tiếng Anh là The right purposes use. Là một cái gì đó được thiết lập như một đối tượng hoặc kết thúc để đạt được.

Hay một chủ đề đang thảo luận hoặc một hành động trong quá trình thực hiện có chủ đích.

Các từ đồng nghĩa:

Object, objective, plan, point, pretension, target, things, meditate, plan, propose, purport, aim…

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến sử dụng đúng mục đích:

The gift I procured for you, did it satisfy its intent?

Món quà mà tôi mua cho anh, có sử dụng đúng mục đích ko?

A thing is perfect only in relation to its purpose.

Một vật chỉ hoàn hảo nếu được sử dụng đúng mục đích.

But it absolutely is, especially if it’s being used for growth.

Nhưng nó hoàn toàn đúng, đặc biệt nếu nó được sử dụng cho mục đích phát triển.

When are you gonna start doing something with that big brain of yours?

Đến bao giờ em mới chịu sử dụng đầu óc siêu việt của mình đúng mục đích đây?

With the unification of the blade, we’ll do it righteous and filial.

Với sự hợp nhất của con dao, chúng con sẽ sử dụng vào mục đích chính đáng và đúng bổn phận.

For me, turning over a new leaf is using my skills for the right reasons.

Với tôi, bắt đầu lại từ đầu là sử dụng kỹ năng đó vì những mục đích đúng đắn.

A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.

Một người khôn ngoan biết cách sử dụng những kĩ năng đạo đức trong việc phục vụ những mục đích đúng đắn.

Trademark infringement is improper or unauthorized use of a trademark in a way that is likely to cause confusion as to the source of that product.

Vi phạm thương hiệu là việc sử dụng thương hiệu không đúng mục đích hoặc trái phép theo cách có thể gây nên nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm đó.

Bài viết Sử dụng đúng mục đích tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0913.756.339