Bảng chữ cái tiếng Nhật là gì

Tiếng Nhật sử dụng ba loại chữ: Hiragana, Katakana và Kanji. Hiragana và Katakana là chữ viết phô phong, mỗi ký tự đại diện cho một âm, trong khi Kanji là chữ viết ý tưởng, mỗi ký tự mang một ý nghĩa cụ thể.

Các chữ cái của bảng Hiragana

あ い  う  え    お
a      i       u      e       o

か き く    け  こ
ka     ki    ku     ke     ko

さ   し す  せ     そ
sa     shi    su     se    so

た   ち つ   て  と
ta     chi    tsu     te    to

な  に   ぬ ね の
na     ni     nu    ne    no

は ひ  ふ へ   ほ
ha    hi    fu     he     ho

ま み   む  め     も
ma   mi    mu   me     mo

や     ゆ      よ
ya         yu          yo

ら   り る れ ろ
ra    ri     ru    re    ro

わ   を
wa           wo


n

Các chữ cái của bảng Katakana

Cách đọc bảng chữ cái Katakana tương tự cách đọc của Hiragana.

ア   イ    ウ    エ    オ
a       i       u      e      o

サ   シ   ス    セ    ソ
sa   shi   su    se    so

タ   チ    ツ    テ    ト
ta   chi   tsu    te    to

ナ   ニ    ヌ    ネ    ノ
na   ni    nu    ne   no

ハ   ヒ    フ     ヘ   ホ
ha   hi    fu    he      ho

マ   ミ    ム     メ   モ
ma  mi  mu   me    mo

ヤ         ユ         ヨ
ya         yu        yo

ラ   リ    ル     レ    ロ
ra    ri     ru      re    ro

ワ                        ヲ
wa                      wo

n
Bài viết bảng chữ cái tiếng Nhật được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com

0913.756.339