Viếng thăm tiếng Anh là gì

Từ “viếng thăm” trong tiếng Anh là visit, phiên âm là ˈvɪz.ɪt. Viếng thăm đề cập đến việc đến một nơi và ở chung với một người, nhiều người hoặc một gia đình trong một thời gian ngắn để thăm hỏi với tư cách là khách.

Viếng thăm tiếng Anh là visit, phiên âm là /ˈvɪz.ɪt/.

Viếng thăm là hành động đi đến một nơi và ở cùng một người hoặc một gia đình trong thời gian ngắn để thăm hỏi với tư cách là khách đến.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến viếng thăm:

Viếng thăm tiếng Anh là gìWhether you come in to visit, or just to rest. When you enter our home, may you be blessed.

Cho dù bạn đến viếng thăm hay chỉ để nghỉ ngơi. Khi bạn vào nhà chúng tôi, có thể bạn được ban phước.

A surprise visit from most unexpected person at most unexpected time.

Một chuyến viếng thăm bất ngờ từ người không mong đợi nhất vào thời gian không ngờ nhất.

You can visit the same place over and over again and see it differently each time.

Bạn có thể viếng thăm một nơi nhiều lần và thấy nó mỗi lần khác nhau.

Visit an orphanage to know what innocence is.
Visit an old age home to know what harsh reality is.
Never let anyone live in this place because of you, if you know what humanity is.

Ghé thăm một trại trẻ mồ côi để biết sự ngây thơ là gì.
Viếng thăm một viện dưỡng lão để biết thực tế khắc nghiệt như thế nào.
Không để bất cứ ai sống ở nơi này vì bạn, nếu bạn biết nhân tính là gì.

Bài viết viếng thăm tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0913.756.339