Đối tượng sử dụng trong tiếng Anh là gì

“Đối tượng sử dụng” trong tiếng Anh được gọi là “Objects of use”. Đây là những vật phẩm vật chất có thể nhìn thấy và chạm vào, mang lại sự tiếp cận hài hòa và được xem xét một cách cân nhắc trong cuộc sống hàng ngày.

Đối tượng sử dụng trong tiếng Anh là Objects of use. Là một nguồn cung cấp các công cụ gia đình lâu bền và các vật dụng chức năng bền bỉ.

Objects of use có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới một cách có ý thức, đặc biệt tập trung vào các nguyên mẫu hàng ngày và các đồ vật bản ngữ.

Là giá trị của những thứ làm bằng tay, nhận thức về việc sử dụng hợp lý các vật liệu tự nhiên.

Đối tượng sử dụng chống lại “chủ nghĩa vứt bỏ”, nhằm mục đích giảm thiểu tác động đến môi trường của các sản phẩm.

Xây dựng để tồn tại lâu dài (và cải thiện theo tuổi), sử dụng các phương pháp sản xuất ít tác động và vật liệu tự nhiên.

Nhằm hướng tới nguồn sản phẩm tại địa phương càng nhiều càng tốt, với phần lớn trong số chúng được sản xuất ở Anh hoặc Châu Âu và Nhật Bản.

Các từ đồng nghĩa với Object:

Target, audience, subject, candidate, beneficiary,….

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến đối tượng sử dụng:

You’ll reach both audiences, those using Safari and those using Firefox.

Bạn sẽ tiếp cận cả đối tượng sử dụng Safari và đối tượng sử dụng Firefox.

After you create an audience, you can use it in the account you shared it with.

Sau khi tạo đối tượng, bạn có thể sử dụng đối tượng đó trong tài khoản mà bạn đã chia sẻ đối tượng.

Other users have a continuous need for water, such as a power plant that requires water for cooling.

Các đối tượng sử dụng nước khác có nhu cầu dùng nước thường xuyên như nhà máy điện cần nguồn nước để làm lạnh.

Collaboration: A description of how classes and objects used in the pattern interact with each other.

Sự cộng tác: Mô tả cách các lớp và các đối tượng được sử dụng trong mẫu tương tác với các đối tượng khác.

The finds include weapons, sailing equipment, naval supplies and a wide array of objects used by the crew.

Các độ vật được tìm thấy bao gồm vũ khí, thiết bị thuyền, vật tư hải quân và một mảng rộng của các đối tượng được sử dụng bởi thủy thủ đoàn.

Bài viết Đối tượng sử dụng trong tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Duanmasterianphu.com.

0913.756.339