Tăng trưởng dương là gì

Tăng trưởng tích cực (Positive Growth) ám chỉ sự cải thiện của công ty và khả năng tạo ra thu nhập cao hơn, điều này thường dẫn đến tăng giá cổ phiếu.

Tăng trưởng dương (Positive Growth: ˈpɒz.ə.tɪv ɡroʊθ) là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc dân (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định.

Sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào 2 quá trình: sự tích lũy tài sản (như vốn, lao động và đất đai) và đầu tư những tài sản này có năng suất hơn. Tiết kiệm và đầu tư là trọng tâm, nhưng đầu tư phải hiệu quả thì mới đẩy mạnh tăng trưởng.

Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế là do lượng vốn đưa vào sản xuất tăng lên.

Nhưng tăng trưởng kinh tế không phản ảnh được chính xác phúc lợi trong xã hội, chênh lệch giàu nghèo có thể tăng lên, chênh lệch giữa nông thôn và thành thị có thể tăng cao và bất bình đẳng xã hội cũng có thể tăng.

Tuy nhiên, tăng trưởng có thể dương nhưng chất lượng cuộc sống có thể không tăng, môi trường có thể bị hủy hoại, tài nguyên bị khai thác quá mức, cạn kiệt, nguồn lực có thể sử dụng không hiệu quả, lãng phí.

Và trái ngược với tăng trưởng âm là tăng trưởng dương, cho thấy hiệu suất của một công ty đang trải qua sự tăng trưởng trong doanh thu và thu nhập đạt hiệu quả.

Khi một nền kinh tế tăng trưởng dương tức là đang phát triển, đó là một dấu hiệu của sự thịnh vượng và khả năng mở rộng. Tăng trưởng kinh tế dương có nghĩa là gia tăng trong cung tiền, sản lượng kinh tế và năng suất.

Bài viết Tăng trưởng dương là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0913.756.339