Come in for sth là gì

“Come in for sth” là một cụm động từ, thường mang nghĩa nhận được một điều gì đó như lời chỉ trích, phê bình, đổ lỗi hoặc khen ngợi về một vấn đề cụ thể.

Come in for sth là một cụm động từ. Có nghĩa là nhận những lời phê bình, soi kĩ, xem xét, chỉ trích hoặc đổ lỗi vì điều gì đó.

Ngoài ra, Come in for sth còn mang nghĩa là khen ngợi ai đó vì điều gì.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến Come in for sth:

Receive /rɪˈsiːv/: Tiếp nhận

Experience /ɪkˈspɪr.i.əns/: Trải nghiệm

Sustain /səˈsteɪn/: Duy trì

Undergo /ˌʌn.dɚˈɡoʊ/: Trải qua

Encounter /ɪnˈkaʊn.t̬ɚ/: Gặp gỡ

Go through: Trải qua, kiểm tra, thực hiện công việc

Một số mẫu câu tiếng Anh về Come in for sth:

Douglas came in for much praise.

Douglas đã đến với nhiều lời khen ngợi.

The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Vị đạo diễn đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích về cách xử lý vụ việc của mình.

The Court of Appeal has struggled to reconcile the two decisions but has come in for criticism.

Tòa Phúc thẩm đã đấu tranh để hòa giải hai quyết định nhưng đã bị chỉ trích.

The patient’s colour, face and body features as well as pulse and tongue will also come in for scrutiny.

Màu sắc, khuôn mặt và các đặc điểm cơ thể cũng như mạch và lưỡi của bệnh nhân cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

It’s good to see any part of it so nicely commended because it usually comes in for criticism and negative reportage.

Thật tốt khi thấy bất kỳ phần nào của nó được khen ngợi độc đáo vì nó thường bị chỉ trích và phóng sự tiêu cực.

Bài viết Come in for sth là gì được tổng hợp bởi duanmasterianphu.com.

0913.756.339