Bình Dương: 36m2 vẫn được xem xét tách thửa

Trường hợp cá biệt, người dân vẫn được chính quyền tham khảo cho tách thửa dù quy mô tách ra chỉ có 36 m2

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành chọn lọc mới quy định về quy mô tối thiểu được phép tách thửa 1 vài loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-10-2017.

Theo đây, quy mô đất ở tối thiểu được phép tách thửa ở 1 vài phường là 60 m2, thị trấn là 80 m2 và xã là 100 m2; quy mô tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa ở 1 vài phường là 300 m2, thị trấn là 500 m2 và xã là 1.000 m2.

Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa ở cấp phường là 60 m2

Trường hợp người dân muốn tách thửa đất A ra khỏi thửa đất B nhưng thửa A có quy mô nhỏ hơn quy mô tối thiểu thì thửa A phải hợp thửa có 1 thửa khác liền kề để tạo thành thửa mới có quy mô bằng hoặc lớn hơn quy mô tối thiểu.

Đối có trường hợp cá biệt, UBND cấp huyện có thể lập hội đồng giải đáp tham khảo cho tách thửa hay không. Tuy nhiên, quy mô đất ở thấp nhất được phép tách thửa trong trong trường hợp cá biệt cũng chỉ là 36 m2 (có điều kiện chiều rộng và chiều sâu thửa đất không dưới 4 m).

Duanmasterianphu.com – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm