Hoàn thiện quy định tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Để quản lý nhà ở cũ thuộc có nhà nước được hiệu quả, Bộ Xây dựng đang đã đi vào hoạt động dự thảo Thông tư giải đáp bổ sung 1 số quy định về quản lý nhà ở cũ thuộc có nhà nước. Trong đây quy định, thời hạn thuê nhà ở cũ là 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê nhà ở.


Cần tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý nhà ở cũ thuộc có nhà nước (ảnh internet)

Đối có thời gian thuê nhà ở cũ thuộc có nhà nước, dự thảo Thông tư quy định thời hạn thuê nhà ở cũ là 5 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê nhà ở. Khi hết thời hạn thuê mà bên thuê đủ điều kiện thuê nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đây thì được gia hạn hợp đồng thuê nhà ở bằng có thời hạn thuê nhà, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở theo quy định của pháp luật.

Việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc có nhà nước rất quan trọng vì căn cứ vào thời điểm bố trí nhà, người mua nhà sẽ được mua có các cơ chế giá khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, dự thảo Thông tư nêu rõ việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc có nhà nước để làm cơ sở tính giá phân phối nhà ở được quy định như sau: Trường hợp người đang sử dụng nhà ở có pháp lý chứng minh việc bố trí sử dụng nhà ở đây trước ngày 19/1/2007 (ngày ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý lại nhà đất thuộc có nhà nước), không phân biệt trường hợp người đang sử dụng nhà ở đã ký hợp đồng thuê nhà hay chưa ký hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm ghi trong pháp lý chứng minh bố trí sử dụng nhà ở đây; trường hợp trong pháp lý chứng minh không ghi thời điểm bố trí sử dụng thì xác định theo thời điểm ban hành pháp lý đây.

Trường hợp người đang sử dụng nhà ở có pháp lý chứng minh việc bố trí sử dụng nhà ở nhưng thực tại đã sử dụng nhà ở đây trước thời điểm ban hành pháp lý chứng minh việc bố trí sử dụng (thông qua 1 trong các hình thức đăng ký thường trú, tạm trú; đăng ký kê khai nhà ở; nộp tiền thuê nhà; đâyng thuế đất hoặc hình thức khác chứng minh đã thực tại sử dụng nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm thực tại sử dụng nhà ở đây.

Đối có trường hợp người đang sử dụng nhà ở không có pháp lý chứng minh việc bố trí sử dụng nhưng đã ký hợp đồng thuê nhà có cơ quan có thẩm quyền trước ngày 19/1/2007 và đã truy nộp tiền thuê nhà ở (có pháp lý chứng minh việc nộp tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở; nếu khi ký hợp đồng thuê nhà mà cơ quan có thẩm quyền không truy thu tiền thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng thuê nhà.

Trường hợp người đang sử dụng nhà ở mà nhà ở đây thuộc diện phải xác lập có nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng thực tại đã sử dụng trước thời điểm Nhà nước xác lập có và người đang sử dụng có pháp lý chứng minh việc sử dụng nhà ở này (thông qua 1 trong các hình thức gồm đăng ký thường trú, tạm trú; đăng ký kê khai nhà ở; nộp tiền thuê nhà hoặc hình thức khác chứng minh đã thực tại sử dụng nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm thực tại sử dụng nhà ở đây.

Trường hợp người đang sử dụng nhà ở không có pháp lý chứng minh việc bố trí sử dụng và không có hợp đồng thuê nhà nhưng đã nộp tiền thuê nhà cho Nhà nước (có pháp lý chứng minh việc nộp tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở; nếu việc nộp tiền thuê nhà không liên tục thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở lần đầu.

Riêng đối có trường hợp người đang sử dụng nhà ở nhận giao dịch quyền thuê nhà (không phân biệt giao dịch 1 lần hay nhiều lần) nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép giao dịch thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm người được bố trí sử dụng nhà ở Thứ nhất.

Một chuyên gia BDS cho rằng, giai đoạn này việc phân phối nhà cũ thuộc có Nhà nước còn nhiều vướng mắc. Cụ thể có nhiều hồ sơ phức tạp như có tranh chấp, hồ sơ gốc bị thất lạc, các cơ quan chủ quản đã giải thể… là 1 trong các lý do gây chậm chễ trong việc giải quyết việc phân phối nhà ở cũ thuộc có Nhà nước. Để giải quyết vấn đề này, các ngành tính năng cần phối hợp nghiêm ngặt trong việc xác định thời điểm thuê nhà để làm cơ sở thi công giá phân phối nhà cho người dân.


Duanmasterianphu.com – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339