Từ 15/9, phải xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả trước khi thu hồi

Kể từ ngày 15/9 quy định việc trước khi Nhà nước thu hồi đất phải xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất được hoàn trả khi thu hồi đất và việc sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng sẽ được ứng dụng.

Cụ thể, Thông tư 80 do Bộ Tài chính ban hành giải đáp việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền có đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Thông tư cũng quy định rõ về xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất đã tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật mà không có lý do từ ngân sách Nhà nước để hoàn trả cho chủ có tài sản khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đây, UBND cấp tỉnh tham khảo từng trường hợp cụ thể để chọn lọc việc trả lại giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất trong một số trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định ở điểm c và điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Khu đất dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai

Việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất để hoàn trả cho chủ có tài sản quy định nêu trên được thực hiện ở thời điểm Nhà nước thu hồi đất.

Giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất quy định này là tổng giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền có đất thu hồi. Giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền có đất được xác định như sau:

Giá trị còn lại của cây trồng, vật nuôi được xác định bằng mức bồi thường đối có cây trồng, vật nuôi quy định ở Điều 90 Luật Đất đai.

Giá trị còn lại của nhà, vật thiết kế, công trình thi công khác gắn liền có đất được xác định bằng một sốhlấy tỉ lệ % chất lượng còn lại của công trình thi công gắn liền có đất nhângiá thi công mới của công trình thi công gắn liền có đất.

Cơ quan tài chính của cấp có thẩm quyền thu hồi đất phối hợp có một số cơ quan liên quan thành lập Hội đồng để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất quy định nêu trên để trình UBND cộng cấp phê duyệt.

Trường hợp cần thiết, cơ quan tài chính thuê tổ chức thẩm định giá xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất. Từ đây phối hợp có một số cơ quan liên quan thẩm định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất do tổ chức thẩm định giá xác định, trình UBND cộng cấp phê duyệt.

Duanmasterianphu.com – Theo Báo Mới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339