0913.756.339

Chính phủ chuẩn bị sửa hàng loạt quy định về nhà đất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, thi công, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng và bộ trưởng.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và chi phí cho việc tìm hiểu, soạn thảo những văn bản.

Theo đây, Thủ tướng Chính phủ phân công những cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 nghị định thuộc 4 lĩnh vực: Đất đai; thi công; bảo vệ môi trường; đầu tư, kinh doanh; sửa đổi, bổ sung 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nhà ở; sửa đổi, bổ sung 22 Thông tư của Bộ trưởng thuộc 3 lĩnh vực: Đất đai; thi công; đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và chi phí cho việc tìm hiểu, soạn thảo những văn bản, bảo đảm chất lượng và công đoạn để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp nghiêm ngặt có Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thi công kế hoạch soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối có từng văn bản trong Danh mục; phân công trách nhiệm, không ngừng nghỉ đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc thi công, trình văn bản; công khai nội dung công việc, công đoạn, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng GĐ.

Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, trường hợp đặc thù, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, giải trình để Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham dự việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục trong suốt quá trình thi công, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh công đoạn thẩm định, thẩm tra những văn bản.

Trong quá trình soạn thảo văn bản, nếu có gặp khó vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp có Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và những cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực.


Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/